Skip to main content

;dreKHh /l.ksñka fndfyda l,a Ôú;h /l.ekSug wm ishÆ fokd leue;af;uq' tfy;a j¾;udkfha wm f.jkd Ôjk rgdj iy w;aolskd ldhsl udkisl mSvdjka ksid ueÈúh t<fUkakg;a fmr ;dreKHh yd §¾>dhqIo fndfyda fofkl= fj;ska m,d hhs' tf,i wfmka wE;a jk ;dreKHh;a ksfrda.S nj;a weo ne| ;nd .ekSug wm fl

ks¨ld ;u ñ;=ßhlf.ka ,o T;a;=jla wkqj lef,a foajd,h n,d f.dia tys lmqjd yuqù mqo mQcd mj;ajd ;u lkak,õj fufia bÈßm;a l<dh'

‘.sksis¿j’ fyd,sjqâ mjq, .sks wrka

iskud rx.khg tlaù flá l,lskau ckm%sh;ajhla ysñlr .;a u,a,sld fIrjÜ kï jQ fï yevldßh" fnd,sjqâ iskudfjka fyd,sjqâ iskudjg;a wj;S¾K jqKd' fyd,sjqvfha Ñ;%mg lsysmhl rÛkakg jrï ,o weh m%xYfha meje;afjk f,dalm%lg ldkaia iskud Wf,<g iyNd.sùug;a jrï ,enqjd' f,dal iskudfõ ckm%sh k¿ ks&l

මා කැමැතිම කාන්තාවෝ’ විශේෂාංගයට මෙවර එක්වන්නේ ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදියෙක්, රංගන ශිල්පියෙක්, මෙන්ම වැඩසටහන් නිර්මාණකරුවකු ද වන වසන්ත දුක්ගන්නාරාලයි. වසන්ත ඔහු කැමැතිම කාන්තාවන් පිළිබඳ මතකය අවදි කළ සොඳුරු මොහොතයි මේ.

f.d¿ ìysß bkaÈhdkq rE /ðK

wndê; nj lshkafka újO YdÍßl wvq mdvq ksid we;sfjk ;;a;ajhla muKhs' kuq;a lsis÷ wndê; njlg yelsfjkafka kE ñksid ;=, ;sfnk wd;au Yla;sh u¾Okh lrkak' tjeks wndê; ;;a;ajhka mrod f,dalh ch.;a úúO mqoa.,hka ms<sn| mqj;a ks;r wikak olskak ,efnkjd' tfia wd;au Yla;sfhka hq;=j ðú;h ch

ody;a yeúßÈ ;=¾lsfha fjfik refuhsi f.,a.s ;uhs f,dj fjfik Wiu kjfhdjqka ldka;dj'

වීනස් විලියම්ස් ESPN සඟරාවට නිරුවත් වෙලා.. !! (ඡායාරූප සහිතයි)

ESPN ක‍්‍රීඩා සගරාව විසින් වාර්ෂිකව නිකුත් කරන ලොව සුපිරි ක‍්‍රීඩක ක‍්‍රීඩිකාවන් ගණනාවකගේ නිරුවත් සිරුරු දැක්වෙන ESPN සිරුරු ප‍්‍රකාශනයේ 6 වන කලාපය ජුලි 11දා වෙළඳපොළට නිකුත්කර තිබුණි.

udi 11l ;u mq;= >d;kh lr mq;=f.a u< isrefrys PdhdrEm Facebook fjí wvúfha m< l< ujl ms<sn|j wfußldfõ ksõfhda¾la k.rfhka jd¾;d fõ' Kiam Felix Jr 22 yeúßÈ ksfld,a fl,S kue;s tu ldka;dj orejdf.a u< isrefrys PdhdrEm wehf.a Facebook msgqfõ m< lr we;af;a" ,I reached my bre

සේවිකාවකට ලිංගික අතවර සිදු කිරීමේ චෝදනා මත Yahoo සමාගමේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අධ්‍යක්ෂවරියකට එරෙහිව නඩු පවරා තිබේ.විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත්තේ, ඇය යටතේ සේවය කරන සේවිකාවක විසින් මෙම නඩු පැවරීම සිදු කර ඇති බව ය.

මෙවර දෙරණිඩ‍්‍රීම් ස්ටාර්‘ කිරුළ දිනා ගැනීමට සමත් වූයේ ඇඹිලිපිටියේ එම්.ජී.ධනුෂ්කය. වැඩි පිරිසකගේ කතාබහට ලක්වූ යොවුන් තරගකරුවකු වූ ඔහු අවසන් මහා තරගයේ දී ජනතා මනාපයෙන් සිය කිරුළ දිනා ගැනීමට සමත් විය.

f,da m‍%lg oÛ mkaÿ hjk C%Svlfhl= jQ uq;a;hshd uqr,sorka bÈß ue;sjrKfha§ ikaOdkfhka uykqjr Èia;‍%slalfhka ;rÛ jÈk njg bÛs m,fjñka ;sfí'

c¾uksfha yeïn¾.a tfmkafvda¾*a úYaj úoHd, ffjoH uOHia:dkh úiska isÿlrk ,o iólaIKhlg wkqj ldka;djkaf.ka 3]l m‍%udKhla W.‍% lduql;ajfhka fmf<k nj wkdjrKh ù ;sfnkjd'

m%;sNd fyÜáwdrÉÑ újdy ux.,Hh

fg,s k¿ .dñKS fyÜáwdrÉÑf.a ÈhKsh jk kjl rx. Ys,amsKS m%;sNd fyÜáwdrÉÑ f.a újdy ux.,Hh miq.shod meje;ajqKd'tys PdhdrEm tl;=jla